Новини
РЕДОВЕН ГОДИШЕН СЪБОР НА СЕСЦ
09.05.2009 г.

Събор на СЕСЦ 2009

София, 3-4 април 2009

Съгласно чл. 36 от Устава на Съюза на Евангелските Съборни Църкви в България "Съборът е върховен на всички евангелски църкви влизащи в Съюза..."

В съответствие на тази постановка редовния годишен събор на Съюза беше проведен през тази година в София, от 3 до 4 април, в І Евангелска съборна църква в София.
Той се проведе по предвидения от Устава дневен ред.
На първо място бяха изслушани докладите на Съюзното управление и Контролната комисия за изтеклия период от една година и беше проведено съответното обсъждане по тях.
В уводната част на доклада на СУ, председателят на Съюза пастир Данаил Игнатов изтъкна:
"Преминаващи под знака на световната криза - финансова и морална - ние мислим, че Бог говори и предупреждава за кой ли път света за своето отклонение от Неговата воля. Но ние съзнаваме, че Той разчита най-вече на нас, Неговата Църква да свидетелстваме за Неговата Правда в Христос Исус. И знаем, че преглежда нашите дела в тази светлина."
Докладът представя духовната, евангелизационната и мисионерската дейност; обучението на кадрите; работата на Неделните училища, събранията на младежите и на жените в местните църкви; дейността на Пастирската колегия; социалното подпомагане, инвестиционните проекти и намерения, някои юридически проблеми.
Контролната комисия отчита правилна финансово-отчетна дейност.

Във втората част от дейността на Събора беше обсъден проекто-бюджетът и се отдели значително място за предложения за подобряване дейността на Съюза и местните църкви.
Пастирите Стоян Славчев и Делчо Атанасов представиха работата си съответно в районите на Сливен и Пловдив-Първомай.
Най-важните решения на Събора са отразени в Резолюцията му.

Съборът е както винаги и място за свободно споделяне на опит, духовно насърчение и потдържане на връзки между делегатите от църквите ни в цялата страна.
В заключение можем със смирение да кажем, че дори с малко средства, нашите църкви, изпълняват своето призвание с значителна работа - видима и невидима. Зад редица конкретни примери, които изложихме се крият още много, неспоменати, но всички те образуват онзи духовен капитал и духовно наследство, които се вливат в живота на Христовото тяло с вечна тежина на слава.
Бог да ни даде сила за да бъдем будни, бодри духом и още по-полезни за Негова слава!

Д.И. Приложение: най-важните решения на Резолюцията

-----------------------------------------------------------------------------

РЕЗОЛЮЦИЯ НА РЕДОВЕН ГОДИШЕН СЪБОР

НА СЕСЦ В БЪЛГАРИЯ - 03-04 АПРИЛ, 2009 ГОД.
ГР. СОФИЯ

СЪБОРА НА СЕСЦ В БЪЛГАРИЯ РЕШИ:

1. СУ да се срещне с всички завършили студенти, които не са в служение.

2. Възлага на СУ да насърчи регионални събирания между пастири и проповедници.

3. Възлага на СУ въпроса за проучване, събиране на материали,организиране и реализиране на музей на Евангелското движение.

4. Възлага на СУ да изработи стратегия за набиране на средства за работниците си.

5. Реши: църквите в гр. Благоевград и с. Елешница преминават в общества към СЕСЦ, съгласно чл.12 и чл.13 от Устава на ЕСЦ в България.

Откриване на събораОткриване на събора Младежкият екипМладежкият екипОбща молитваОбща молитва