Новини
Годишен събор на Съюза на евангелските съборни църкви в България
26.04.2010 г.

Президиум на събора
Изказване на Цветан Стоицев
ЕСЦ в Сливен
ЕСЦ в Градец
На 16 и 17 април се състоя редовния годишен събор на Съюза на евангелските съборни църкви в България.

Съборът се проведе в две църкви: през първия ден в Евангелска съборна църква, в град Сливен, а на втория ден - в църквата ни, в село Градец, община Котел.
Църквата в Сливен има вече 120-годишна история, с отговорен пастир Стоян Славчев. Църквата в Градец съществува едва от 8 години с отговорен библейски работник Ана Бянкова.
Съборът се проведе по предвидения от Устава дневен ред. Участваха около 70 делегати, както и гости от цялата страна. Председателят на Съюза п-р Данаил Игнатов прочете доклад за духовната и организационна дейнст. Дякон Георги Славов представи финансовия отчет. Николай Златев изложи резултатите от работата на Контролно-ревизионната комисия. След изслушване и приемане на докладите на Съюзното управление и на Контролно-ревизионната комисия се премина към разисквания за проекто-бюджета и бъдещото развитие на нашите църкви. Църквите в Банско, Пловдив, Сливен и Първа евангелска църква в София направиха кратко представяне на своята дейност съпроводено с прожекция на фотоси. Съборът прие предложението на Съюзно управление и Пастирската колегия за ръкополагане на проповедниците Атанас Тихчев и Стефан Илиев като пастири, съответно на църквите в Пловдив, кв.Коматево и тази в Свиленград. Съставът на  Съюза ни се увеличи с приемането на едно динамично развиващо се евангелско общество в град Димитровград с ръководител Димитър Загоров.

Съборът обсъди и прие заключителна Резолюция. Домакините ни в Сливен и Градец се бяха постарали усърдно за осигуряване на подслон и храна за участниците в Събора, за което им благодарим сърдечно.

п-р Д.Игнатов