Новини
Първа евангелска съборна църква - П Р О Г Р А М А за месец МАРТ 2010 г.
12.03.2010 г.

Първа евангелска съборна църква

П Р О Г Р А М А
за месец март 2010 г.

Той ще бъде велик и ще бъде наречен Син на Всевишния; и Господ Бог ще му даде престола
на баща Му Давид.
Лука 1:32

Студен, мрачен и сив зимен ден. Намръщен като лицата на повечето хора, които срещаме. Колко ли е люта зимата в сърцата им? Колко ли е страшен студът в замръзналите им души? Всъщност, очакваме пролетта! Очакваме пролетното слънце да сгрее природата около нас и по Божия наредба да започне нейното обновление и съживяване. Как ще се стоплят душите на хората? Как ще се сложи край на мразовитата духовна зима в сърцата им? Пролетното слънце не може да ги обнови и съживи, но вестта за Слънцето на Правдата има тази сила.
Господ Исус Христос дойде да ни даде изобилен живот и да ни обнови (Йоан 10:10). На фона на многовековния затлачен кладенец, където Той срещна самарянката, думите Му за даряването на „жива вода", която Той предлага, ни говорят за един нов, чист и пълноценен живот, чийто източник е Христос (Йоан 4).Той обещава реки от жива вода да потекат от тези, които вярват в Него (Йоан 7:38). Исус е Този, който може да обнови и съживи душите ни, да промени живота ни, да го изпълни с изобилие и смисъл. Той може да направи това, защото е Живота (Йоан 14:6)
Това е Благата Вест изявена на девицата Мария от Назарет чрез ангел Гавриил. Вестта за идването на Божия син, чието царство ще бъде вечно. Той е единствения път към Бог Отец, единствената Истина и единствения истински Живот. Търсим любов! Търсим мир! Търсим опрощение! Господ Исус Христос е Любовта, която се пожертва на кръста за нас. Той е мира, чрез който сме примирени с Бог Отец. В Него имаме опрощение чрез кръвта Му проляна на кръста (Ефес.1:7). Студен, мрачен и сив зимен ден. Намръщени хора. Една блага вест за единствения Спасител, който може да стопли сърцата им с любовта си. Една блага вест за покаяние и опрощение, която имат нужда да чуят. Ако познаваш Христос ти си средството за това!

п-р Йордан Сотиров
 
 НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

7 март
п-р Д. Игнатов 10.00 ч. - Закон и дух. (Римл. 2:23-3:20) - Ем Куличев

11.00 ч. - Извънредно събрание на църквата за избор на делегати за събора на СЕСЦ

17.00 ч. - Градът през погледа на Бога (Исая 1:21-31)

ДЕН НА ЕВАНГЕЛСКАТА ПЕСЕН
14 март
п-р Бл. Николов 10.00 ч. - Божията серенада за теб. (Софр.3:17) Хоров концерт
17.00 ч. - Концерт - инструментална музика

21 март
п-р Бл. Николов 10.00 ч. - Задоволство в един недоволен свят.
Б. Евстатиев
17.00 ч. - Колко са прекрасни нозете на тези, които благовестват добро

ЦВЕТНИЦА

28 март
п-р Д. Игнатов 10.00 ч. - Пред вратите на Ерусалим (Мат. 21:1-11)  -

п-р Бл. Николов
17.00 ч. - Щастливецът Лазар (Йоан 11:17-27)

 

НАЧАЛО НА СЕДМИЦАТА НА ГОСПОДНИТЕ СТРАДАНИЯ

31 март - ВЕЛИКА СРЯДА - п-р Б.Николов

МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ - СРЯДА 18.00 ч.

3 март - п-р Благовест Николов
10 март - п-р Данаил Игнатов
17 март - п-р Данаил Игнатов
24 март - Красимир Владимиров

Тема за молитва през м. март:
За благословение на жените в България