Съюзни църкви

А

Евангелска съборна църква - Ахматово
 

ЕСЦ - с. Ахматово

пастир/отговорно лице
Марин Шанков Маринов

адрес:
обл. Пловдивска
общ. Садово
с. Ахматово 4128